THÔNG BÁO NGHỈ LỄ 30/4 VÀ 1/5 NĂM 2020

THÔNG BÁO

V/v nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc  Ngày Chiến thắng (30/4) và Quốc tế lao động (01/5) năm 2020

Nay nhà trường thông báo như sau:
Căn cứ công văn số 503/TB-PGDĐT, ngày 27 tháng 4 năm 2020 của Phòng GD&ĐT huyện Tân Hồng về việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc Ngày Chiến thắng (30/4) và Quốc tế lao động (01/5) năm 2020;

  1. Ngày Chiến thắng (30/4) và Quốc tế Lao động (01/5)

– Thời gian nghỉ lễ : (02 ngày) từ ngày 30/4 và 01/5/2020 ( Như vậy dịp nghỉ lễ nghỉ liên tục 04 ngày , từ thứ 5 ngày 30 tháng 4 năm 2020 đến hết ngày chủ nhật ngày 03 tháng 5 năm 2020.

– Trong thời gian nghỉ lễ đề nghị các Đồng chí thực hiện trên tinh thần an toàn tiết kiệm không vi phạm pháp luật không tham gia tệ nạn xã hội.

  1. Việc treo cờ

– Tất cả giáo viên,  nhân viên treo cờ Tổ quốc tại nhà riêng trong thời gian nghỉ Lễ. Và đề nghị các Đồng chí thực hiện trên tinh thần an toàn, tiết kiệm, không vi phạm pháp luật, không tham gia tệ nạn xã hội.

– Bảo vệ treo cờ phướng , cờ nước tại cơ quan hoàn thành trước 16 giờ 30 phút ngày 29/4/2020.

  1. 3. Phân công trực cơ quan
  2. Thời gian trực hàng ngày

– Ca ban ngày: Sáng từ 07h30’ đến 11h00, chiều từ 13h30’ đến 17h00’ .

– Ca ban đêm: Từ 19h00’ đến 05h00’ ngày hôm sau.

  1. Nhiệm vụ trực

– Bảo vệ an toàn, an ninh trật tự nhà trường.

– Giải quyết công việc đột xuất của trường.

–  Báo cáo nhanh tình hình bất thường (nếu có).

Ngày Trực ca ngày Trực ca đêm Ghi chú
30/4/2020 Phạm Thị Kim Phương  – P. Hiệu trưởng Đỗ Thị Lắm  
01/5/2020 Võ Hoàng Phước            – Hiệu trưởng Đỗ Thị Lắm  
02/5/2020 Lê Ngũ Lang                  – PCT Công đoàn Đỗ Thị Lắm  
03/5/2020 Võ Hoàng Phước            – Hiệu trưởng Đỗ Thị Lắm  

 

Đề nghị giáo viên, nhân viên và học sinh thực hiện nghiêm tinh thần thông báo này./.

 

Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
– Phòng GD (b/c);  
– UBND xã (b/c);  
– GV,NV,HS (t/h);                      (Đã ký)
– Lưu: VT.            

Võ Hoàng Phước